Hem

Kallaxhalvöns samfällighetsförening,  KSF

orgnr. 716465-8309


Här hittar du information om vad som händer i föreningen, möten, protokoll med mera från årsstämma, styrelsemöten, samrådsmöten och anläggningar, se flikar ovan. Du hittar även en del historik om föreningen samt kontaktpersoner till styrelseledamöter och anläggningsombud.


Har du synpunkter, frågor  eller något annat att säga styrelsen eller anläggningsombud så hittar du namn och kontaktuppgifter under respektive flik, Styrelse och Anläggningarna.


Välkommen till KSF!


 

Vattnet på Anl 12

är ok men fortfarande viktigt att alla kollar sin fastighet så att de inte finns någon läcka p g a det höga tryck som uppstod i helgen.


Uppdaterat 190113


 

Risk för vattenläckor på Anl 12


 

Vänligen kolla dina kranar, anslutningar och varmvattenberedare så att det inte finns något vattenläckage. Vi har haft ett övertryck i vattenverket och en säkerhetsventil är trasig. Problemet åtgärdas under dagen men viktigt att du kollar ditt vatten.

 

OBS! Detta gäller endast de som är anslutna till vattenverket anl 12.

 

KALLELSE STYRELSEMÖTE KSF


Tid: Tis 11 dec kl 18.30


Plats: Aspviksvägen 15, Kallax


 

Agenda


 • Föregående möte
 • Från anläggningar, protokoll, motioner etc
 • Ekonomi
 • Inför årsmötet 2019
 • Övriga frågor
 • - Solanderleden, fråga till anl 8
 • - Mer?

 

 


Vattningsförbudet hävt!


Nu är vattennivån återställd i Anl 12 och vattnings-förbudet är upphävt.

 

Styrelsemötet 180726


Protokollet hittar du under fliken Styrelsen.Kallelse till samrådsmöte


Torsdag 14 juni 18.00 i Bygdegården

 

AGENDA

 • Föregående protokoll
 • Hyvling och dikning av vägar
 • Röjning grönområden
 • Vattenförsörjningen anl 12 och 13
 • GDPR – information
 • Övriga frågor

 

Vänligen meddela om du inte kommer.

Fika serveras såklart!

 

VÄLKOMMEN!

Anita, Sven och Patric

 

KALLELSE styrelsemöte 14 juni i direkt anslutning till samrådsmötet.

 

Ny ordförande i föreningen

Tidigare ordförande Bo Nilsson avtackades och till ny ordförande valdes Anita Byström. Ny ledamot till styrelsen är Patric Melin, tidigare suppleant. Patric valdes även som vägmästare för ännu ett år. Nya suppelanter är Tomas Patomella och Carina Klippmark.

 

 

ÅRSSTÄMMAN 2017

Senaste årsstämman innebar inga förändringar i styrelsen men två suppleanter samt ny vägmästare valdes. Under de senaste åren har vi endast haft en suppleant.

Valberedningen fortsätter sitt arbete 2018 och revisorerna likaså.

 

En motion om återställande av badstranden i Jaktviken behandlades liksom en proposition från styrelsen.

 

Beslut av stämman att anläggningsombuden ska skriva riktiga protokoll från anläggningsmöten samt att ange vem som ska ha arbetsavdrag och vem som inte ska ha det. Även en uppmaning rörande fakturor och utlägg från anläggningarna beslutades på stämman.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen aviserar avgiftshöjningar inför nästa årsstämma.


Mer information hittar du i Minnesanteckningar från Samrådsmötet 9 sept 2018 hittar du under fliken Anläggningar. Där ligger även Grönområdesplan inkl skogsvårdsplan.


 

Trädfällning


- på föreningens mark


 

Trädfällning ska ske enligt följande rutiner. Beslut vid Årsstämman 2017:

”Stämman beslutar att för att fällning av träd på föreningens mark ska få ske ska följande vara uppfyllt:

1.Berörd anläggning ska ha tagit ett gemensamt anläggningsbeslut som protokollförts.

2.Fällningen ska följa skogsvårdsplanen.

3.Styrelsen ska bifalla beslutet.”


Information anl 12 Vattenverket


Vattenverket försörjer mer än 100 personer med vatten per dygn vilket innebär hårt slitage på nuvarande utrustning. Pumphuset behöver åtgärdas. Vattenförsörjningen samt kvaliteten på vattnet måste säkras. Dessa investeringar och kommande högre krav på vattenkvalitet innebär att avgifterna kommer att höjas, läs mer i styrelseprotokollete 180726 samt i kommande protokoll från årsmötet för anl 12.

 

GDPR Information


Samfälligheten lagrar följande personuppgifter om medlemmarna:

Namn och adress samt fastighetsbeteckning. Detta för att kunna skicka ut kallelser till årsmöte, faktura för avgiften till föreningen samt ev annan nödvändig  information till fastighetsägaren. Uppgifterna hanteras även av nrj Ekonomikonsult som sköter bokföring och bokslut för föreningen samt skickar ut faktura för årsavgiften.

 

Som medlem i samfälligheten har du rätt att:

 • få tillgång till dina personuppgifter
 • få felaktiga personuppgifter rättade
 • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga (gäller inte debiteringslängd och medlemsregister så länge du äger fastighet i samfälligheten)
 • få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna
 • lämna in klagomål till Datainspektionen.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till styrelsen finns under fliken Styrelse.

 

Mer information hittar du hos Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma-organisationer/

 

Föreningen skickarut information via e-post till samtliga medlemmar som lämnat e-postadress gällande GDPR.


 

 

 Anita Byström, Kallaxhalvöns samfällighetsförening, orgnr 716465-8309